Lämpöarvo

Klapien sisältämä lämpömäärä riippuu mm. puulajista ja kosteudesta. Alla on esitetty pilkkeiden keskimääräisiä lämpömääriä puulajin mukaan irto- ja pinokuutiometriä kohti, kun puun kosteus on 20 %. (Lähteet : ”Lämmityspilkkeen laatuohje”. FINBIOn julkaisu nro 8. 1998 ja”Pilkeopas omakotitaloille”. Työtehoseuran julkaisuja 357. 1997.

Puulaji Lämpömäärä
kWh/irto-m3 kWh/pino-m3
Koivu 1010 1700
Sekalehtipuu 760 1280
Sekahavupuu 800 1340

Lehtipuuklapien lasketaan sisältävän leppää ja haapaa 50/50 % ja havupuuklapien mäntyä ja kuusta samoin.

Verrattaessa eri polttoaineiden lämpöarvoja vastaa:

Polttoaine Lämpömäärä noin 1000 kWh
määrä hintavertailua    marras-joulukuu   2022        (Bioenergia-lehti), alv 24%
Koivuklapi 1,0 irto-m3 70,00€
Kevyt polttoöljy 100 l 144,20€
Raskas polttoöljy 0,09 tn 110,80€
Polttohake 1,25 irto-m3 33,60€
Puupelletti 0,215 tn 68,90€
Palaturve 0,72 irto-m3 31,40€
Jyrsinturve 1,12 irto-m3 24,30€

Määrän mittaus

Klapien määrä mitataan irto- tai pinomittauksena. Mittayksiköt ovat irtomittauksessa irtokuutiometri (irto-m3) ja pinomittauksessa pinokuutiometri (pino-m3).

Irtomittauksessa klapien määrä mitataan toisiinsa nähden satunnaisessa järjestyksessä oleville puille esimerkiksi kuljetuslavalla, jonka mitat (korkeus, pituus ja leveys) mitataan ja siitä lasketaan tilavuus. Mittayksikkönä on nyt siis irtokuutiometri (irto-m3).

Pinomittauksessa määritetään klapipinon korkeus, pituus ja leveys. Pinon leveytenä käytetään puiden pituutta. Mittojen perusteella lasketaan pinon tilavuus (korkeus x pituus x leveys), ja tulos on nyt pinokuutiometri (pino-m3).

Klapien keskimääräinen irtotiiviys on 0,40 ja vastaavasti pinotiiviys on 0,67. Puun läpimitan kasvu lisää tiiviyttä. Pilkkeen pituuden kasvu ja mutkaisuus alentavat tiiviyttä. Käsin kuormattujen ja pilkekoneen kuljettimella kuormattujen klapien irtotiiviydet eivät poikkea merkittävästi. Pinotiiviyteen vaikuttavista tekijöistä keskeisin on ladontatapa (harva, keskimääräinen, tiivis). Yleisimmin klapit ladotaan keskimääräiseen tiiviyteen. Tiivis ja harva ladonta edellyttävät joko poikkeuksellista huolellisuutta tai huolimattomuutta.

Keskimääräiset eri mittayksiköiden väliset muuntokertoimet

Irto-m3 Pino-m3 Kiinto-m3
1 irto-m3 1 0,60 0,40
1 pino-m3 1,68 1 0,67
1 kiinto-m3 2,50 1,49 1